top of page

Polityka prywatności / RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Stosownie do zapisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest

POLONICA D.COM Sp. z o.o. S.K.A. tel. 667 669 939, e-mail: marketing@polonica.com.pl

2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia oraz wykonywania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);

b) Marketingu i promocji produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, (podstawa prawna: art. 6

ust. 1 lit. f) „RODO”);

d) Rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”)

e) Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

a) Podmioty, którym Polonica powierzyła zadanie przetwarzania danych osobowych (podmioty

przetwarzające) na podstawie zawartej umowy.

b) Podmioty, którym Polonica powierzyła zadanie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2):

a) W związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych

interesów stanowiących podstawę takiego przetwarzania;

b) W związku z marketingiem produktów i usług, przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu

Marketingu i promocji produktów i usług.

6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na

podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile Pani/ Pan uzna, że przetwarzanie

danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny,

jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Zasady marketingowe

*Wypełniając formularz konkursowy bądź kontaktowy osoba oświadcza również, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Polonica D.com Sp. z o.o. S.K.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne., stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

bottom of page